JANÍČEK, J. Tvorba skladového systému ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce je zpracována v oblasti fyzické distribuce při použití procesního řízení ve fázi implementace, což je nutno považovat za klad diplomanta a dobré využití získaných znalostí při studiu a uplatnění v dovednosti

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíle práce, které nejsou jednoznačně specifikovány jsou řešením splněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup řešení vystihuje cestu k naplnění cíle a k tomu zvolené metody, především k práci s prostředky informačních a komunikačních technologií při využití procesního řízení, což je klad práce
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané výsledky podložil také přístupem Value stream mapping, aby byla podpořena hodnota výstupů
Praktická využitelnost výsledků B Předložené závěry jsou dobrou základnou pro rozhodování TOP managementu firmy pro okamžitou implementační fázi.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce a její grafické i jazykové zpracování má inženýrskou úroveň při využití procesního řízení
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce byla zpracována na základě českých i zahraničních literárních zdrojů v přiměřené míře.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vejvoda, Tomáš

Práce popisuje aktuální dění na skladě jednoho z našich zákazníků společnosti DHL Supply Chain, s. r. o. Všechny stanovené cíle autorem práce byly splněny, i když je implementace stále v chodu. Jedna kapitola, která pojednává o produktivitě mohla být zpracována více do hloubky, ale je pochopitelné, že v průběhu implementace se standardy produktivity stanovují velice obtížně. Pro naši společnost je velkým přínosem, shrnutí průběhu zavádění nového informačního do jedné ucelené práce i pomoc při nastavení nového motivačního programu. Jako jeden z nedostatků lze autorovi vytknout drobné gramatické chyby, které však na kvalitu práce nemají žádný vliv. Práci považuji za velice kvalitní a obsáhlou a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86111