SPUSTA, T. Studium přechodu ze stadia otevřené do stadia uzavřené pórovitosti při slinování pokročilých keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Maca, Karel

Magisterská práce Bc. Tomáše Spusty je zaměřena na studium slinování oxidových keramických materiálů v oblasti přechodu z fáze otevřené do fáze uzavřené pórovitosti. Tato problematika je důležitá z hlediska přípravy keramických materiálů s optimální mikrostrukturou a tedy zvýšenými mechanickými či optickými užitnými vlastnostmi. Cílem práce bylo zejména posoudit, jaké exeprimentální podmínky jsou nezbytné pro uzavření pórů v keramických tělesech s různým chemickým a fázovým složením, a s různou velikostí částic a pórů. V této oblasti existuje jen malé množství vědeckých publikací, v praxi se spíše využívá intuitivních experimentálních přístupů (trial and error approach). Vypracování magisterské práce předpokládalo hluboké znalosti z oblasti slinování keramických materiálů, které si musel student nejprve doplnit studiem zahraniční literatury. Tento úkol Tomáš Spusta zvládnul samostatně a získané poznatky dokázal aplikovat i v experimentální části své práce. Výsledky, které získal, si vyžádaly velkou pečlivost v plánování experimentů a to zejména ve způsobu vyhodnocení pórovitosti slinovaných vzorků. Získaná experimentální data student vhodně diskutoval a srovnával s literárními daty v této oblasti. Díky tomu byly získány originální výsledky, které jsou zajímavé z hlediska teoretické a experimentální práce na Odboru keramiky a polymerů ÚMVI a vhodně zapadají do náplně projektu GAČR 15-06390S „Využití teoretických a experimentálních přístupů ke slinování pro získání optimální mikrostruktury a vlastností pokročilých keramických materiálů“, jehož řešitelem je Prof. Karel Maca a Bc. Tomáš Spusta se na jeho řešení podílí. Předběžné výsledky získané v rámci této magisterské práce již byly prezentovány na „15. slovenskej študentskej vedeckej konferencii v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie“, a vzbudily zájem keramické komunity vyjádřené oceněním „Mimoriadna cena Slovenskej silikátovej vedecko-technickej spoločnosti“. Robustní soubor experimentálních dat naměřených v této práci významně obohacuje dosavadní znalosti v dané oblasti a získané výsledky jsou momentálně připravovány k publikaci v impaktovaném vědeckém časopise. Výše uvedená fakta dokumentují, že Bc. Tomáš Spusta přistoupil ke zpracování své magisterské práce velmi zodpovědně a aktivně, a to jak v teoretické oblasti, tak i v praktické části. Předložená práce je velmi kvalitní, a přináší nové a zajímavé výsledky, je psána v anglickém jazyce a považuji ji za výbornou magisterskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pouchlý, Václav

Diplomová práce Bc. Tomáše Spusty se zabývá uzavíráním otevřené pórovitosti při slinování keramických materiálů. Předložená práce je přehledně členěna na teoretickou část, která se zabývá celou keramickou technologií se zaměřením na vznik, vývoj a zánik pórů. V teoretické části student také uvádí dva různé teoretické modely, které se zabývají zjišťováním hustoty, při které dochází k uzavírání pórů. Na první pohled z této práce vyčnívá enormní rozsah experimentální práce, kdy student pracoval s osmi různými materiály, z nichž za pomoci rozdílného lisovacího tlaku vyrobil tělesa s různou počáteční mikrostrukturou. Takto připravené vzorky poté student slinoval na zhruba dvacet různých slinovacích teplot, aby našel hustoty, při kterých dochází k uzavírání pórů. Dosažené výsledky navíc student koreloval s hodnotami, které sám vypočítal pomocí dvou teoretických modelů a s dostupnou zahraniční literaturou. Získané výsledky se shodují s ostatními autory i teoretickými modely téměř ve všech případech, nicméně svojí komplexností a rozsahem často přesahují přesnost hodnot uváděných v literárních zdrojích. Drobné odchylky od teorie či výsledků jiných autorů pak podle mne neznevažují tuto práci, ale naopak ukazují na možné skryté vlivy a faktory, se kterými ostatní autoři nepočítali, nebo je zanedbali. Z těchto důvodů hodnotím práci A/výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86795