NÁROVEC, J. Moderní metody denitrifikace uhelných kotlů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Diplomant řešil aktuální téma denitrifikace spalin uhelných kotlů. Zpracoval velmi podrobnou a obsáhlou rešerši současného stavu techniky v oblasti denitrifikace spalin.Ve vlastní DP použil pro podrobné stanovení teplotního profilu pásmový výpočet . Získané výsledky jsou použitelné v praxi. Práce má velmi dobrou grafickou a formální stránku a je třeba kladně ohodnotit skutečnost ,že DP je psána v anglickém jazyce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Houdek, Ing Milan

Diplomant předložil rozsáhlou práci na téma denitrifikace uhelných kotlů. V úvodní rešerši jsou dostatečným způsobem zmapovány současné denitrifikační metody na základě dostupné literatury. V hlavní části práce velice pozitivně hodnotím ekonomickou rozvahu investičních nákladů, ze které vyplývají pro praxi užitečné závěry a fakt, že je práce zpracována v anglickém jazyce. Samotný tepelný výpočet kotlových částí je proveden podrobně a v dostatečném rozsahu. V závěru práce mírně postrádám sumarizaci výsledků jako podklad pro zmíněnou technickou specifikaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86790