TROJAN, M. Nové metody přípravy protonizovaných aminokyselin a jejich interakce s polyelektrolyty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chytil, Martin

Diplomová práce Bc. Martina Trojana zabývající se interakcemi zejména protonizovanými aminokyselinami a hyaluronanem, navazuje na bakalářskou práci studenta, která vlastně otvírala experimentální studium dané problematiky interaktivity hyaluronanu a amfifilních látek, jež má potenciál být využita ve farmacii. V prvé řadě je třeba vyzdvihnout znatelný posun studenta dopředu oproti bakalářské práci z hlediska komplexnějšího pochopení problematiky, zvládnutí nových experimentálních postupů při práci a pokus o zlepšení grafické úrovně práce použitím vyššího editoru, Origin. V neposlední řadě je třeba zmínit vysokou míru samostatnosti a zodpovědného přístupu k vypracování DP. Student v úvodu velice dobře vystihuje podstatu a význam práce. Teoretická část je přehledně zpracovaná, nechybí diskuse dosavadních poznatků interaktivity hyaluronanu s, zejména, tenzidy, které v podstatě jako jediné podávají nějaké informace o interakcích hyaluronanu s amfifilními látkami v roztocích. Diskuse výsledků je poměrně bohatá a oceňuji snahu studenta o poměrně detailní rozbor a interpretaci, byť některé jsou zavádějící nebo nepřesné. Přes snahu o zlepšení grafické úrovně prezentovaných výsledků použitím vyššího grafického editoru, se úplně nepodařilo tuto stránku dotáhnout dokonce, zejména z důvodu současného použití dvou různých editorů. V závěru však student dobře a jasně formuluje podstatné poznatky získané během vypracování práce. Závěrem chci ocenit nadstandardně dobré prezentační schopnosti studenta, které potvrdil úspěšnou účastí na různých soutěžích a odborných seminářích, ať už organizované fakultou, nebo na půdě průmyslového partnera.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedlařík,, Vladimír

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi hyaluronanem a amfifily na bázi aminokyselin a byl i zkoumán vliv jejich protonizace na inteakce s hyaluronanem. Při vypracování diplomové práce bylo čerpáno z aktuálních a relevantních literálních zdrojů zahrnující odborné knihy a časopisy převážně zahraničního původu. Po formální stránce lze jen vytknout fakt, že citace nejsou uvedeny v jednotném stylu. Převzaté poznatky byly však použity správně a v relevantních souvislostech. Teoretická část pak, na základě toho, poskytuje přehled aktuálního stavu poznání v oblastech výskytu a vlastností kyseliny hyaluronové, měření viskozity, měření reologických vlastností, vodivosti a pH. Nicméně teoretické části práce by však, dle mého názoru, více prospěl detailějsí popis problematiky interakcí a stability zkoumaných systémů než uvádění obecně známých informací typu definice pH, popis a rozdělení reometrů atd. I tak se v těchto obecných pasážích vyskytují nejasnosti/nepřesnosti . Např. str. 14. - názvy bakteriálních kmenů se uvádí kurzivou, str. 26 - nesprávně definovaný parametr "delta ró" v rovnici 26, str. 28 poslední odstavec dole, práci se vyskytují překlepy (nejčastěji v jednotkách, např. strany 31, 32). Kvalita zpracování výsledků je na dobré úrovni. Nicméně grafická úroveň zpracování dat je poněkud nesourodá (viz. např. obr. 24, 25, 33). Často se v grafech (obr. 34 a dále) využívá prokládání experimentálních dat modelem, který není v práci definován. Interpretace dat je na velmi dobré úrovni, kdy je patrno, že se pracoviště, kde byla tato práce vypracována dlouhodobě zabýva danou problematikou. Závěry jsou formulovány jasně, ale chybí obecné shrnutí získaných poznatků. Celkový dojem z posuzované práce je i přes výše zmíněné nedostatky velmi dobrý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 41908