SPURNÁ, K. Podnikatelský záměr – založení relaxačního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Krupičková, Kamila

Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem – založení relaxačního centra v Brně. Práce je rozčleněna do tří částí – teoretické, analytické a praktické. Teoretická část práce má 18 stran. Autorka se v ní zaměřuje na témata související s podnikáním. Objasňuje pojmy, jako je podnikatel, podnik a zejména pak k čemu slouží sestavení podnikatelského plánu. Svoji pozornost následně zaměřuje na strukturu podnikatelského plánu a neopomněla podnikání zasadit do legislativního rámce. Dále objasňuje analytické techniky vhodné pro zpracování podnikatelského záměru, jako je SWOT analýza, analýza vnějšího prostředí, PEST analýza. Nechybí ani popis marketingových nástrojů, metod hodnocení efektivnosti investic, analýz rizik, ale i možné zdroje financování podnikatelského záměru. V rámci teoretické části práce bylo čerpáno zejména z odborné literatury. Analytická část práce obsahuje 6 stran, je již zaměřena konkrétněji, a to na vlastní podnikatelský záměr. Autorka se opírá o teoretickou základnu z předchozí části práce a vhodně tak provazuje obě části své práce. Na analytickou část práce navazuje část praktická – 25 stran, kde je detailně popsán plán vzniku relaxačního centra „KAMI RELAX“, s. r. o. Podnikatelský plán již nabývá velmi konkrétní podoby. V rámci příprav svého podnikatelského záměru si autorka provedla průzkum trhu pomocí dotazníkového šetření. Stanovila si hypotézy, které následně otestovala pomocí svého průzkumu. Výstupy z dotazníkového šetření pak znázornila v grafech s vlastní podrobnou interpretací. Stanovila si nejen otevírací dobu, ale i ceníky jednotlivých služeb a v rámci finanční analýzy se zaměřila na analýzu bodu zvratu, výkaz zisku a ztráty a porovnání různých možností financování a realizace podnikatelského záměru. Autorka svůj projekt hodnotí jako realizovatelný a předpokládá, že poslouží jako návodný materiál pro případné založení obdobné firmy. Tímto byl splněn cíl, který si vytyčila v úvodu své práce. Autorce bych vytkla stylistické nepřesnosti, v určitých pasážích hovoří v jednotném i množném čísle (např. str. 41), což bylo vhodné ujednotit, neboť je matoucí, zdali je jednatel pouze jeden, nebo je jich více. Dále se domnívám, že způsob stanovení cen podle konkurence nemusí následně ve skutečnosti pokrýt náklady na služby vynaložené, tudíž bych zvážila stanovení cen dle skutečných nákladů. Co se týče personálního plánu, autorka uvádí, že uzavře se zaměstnanci smlouvy na dobu neurčitou. Vzhledem k finanční nejistotě nového podnikání a možnostem ZP bych raději volila nejméně zpočátku spíše smlouvy na dobu určitou. Poslední výtkou z mé strany je plán počtu zaměstnanců relaxačního centra. Pokud by skutečné otevírací doba byla stanovena od pondělí do neděle od 8 do 21 hodin (což je 13 hodin provozu denně), potom by byl předběžný počet zaměstnanců příliš nízký a nepokryl by takto nastavenou pracovní dobu. Práce splňuje rozsahem i obsahem požadavky kladené na bakalářskou práci, proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82274