POSPÍŠILOVÁ, M. Volba nejvhodnějšího provozního úvěru pro podnikatelské subjekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cíl práce je dobře vymezen, metodika odpovídá obsahu práce. Se způsobem řešení souhlasím. Pouze se domnívám, že poplatky měly být sloučeny s úroky v rámci jediného kritéria (v rámci RPSN). Otázka: Jaká další kritéria lze použít při hodnocení vhodnosti úvěru konkrétním ekonomickým subjektem bodovací metodou?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Literatura mohla být rozdělena na standardní literaturu a internetové zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Vitula, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 41900