PROCHÁZKA, V. Podnikatelský záměr na založení podnikatelského subjektu zabývajícího se budováním tréninkových golfových ploch [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázku: 1. Jak byste řešil financování záměru, kdyby nebyly dostuponé bezplatné zdroje (rodinná půjčka) 2. K ceně pohonných hmot je potřeba přiřadit ještě další přímé náklady související s provozem auta, uveďte o jaké náklady/náklad se jedná

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň (syntaxe i sématika) nejsou vždy optimální.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B U autorem vypracovaných tabulek, grafů a obrázků je jako zdroj je v práci uváděneno vlastní výroba, místo vlastní zdroj
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blahutková, Marie

Předložená práce představuje komplexní přístup k řešení podnikatelského plánu, obsahuje všechna potřená data k tomu, aby mohl být takový plán realizován i v praxi. Student prokázal schopnost tvořit samostatné závěry. Bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce, který si student stanovil, tedy na základě studia dokumentů a odborné literatury sám sestavit podnikatelský plán pro vytvoření zahradního golfového hřiště ve vybrané lokalitě u Vyškova byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Použité metody v práci odpovídají standartnímu postupu při zpracování podnikatelského plánu. Autor využívá hodnocení všech možných rizik, které mohou při realizaci takového podniku vznikat a současně popisuje i příležitosti, které tento podnikatelský plán přináší (regionálně i sportovně). Použité metody jsou pro zpracování návrhu projektu dostačující.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A V závěrech práce ve vlastním návrhu autor představuje komplexní přístup k realizaci včetně finanční analýzy potřeb pro realizaci několika variant stavby golfového komplexu. Z návrhů je patrné, že je student s problematikou dostatečně seznámen a projekt by bylo možné realizovat v praxi.
Praktická využitelnost výsledků B Praktická využitelnost navrženého projektu souvisí s řadou dalších činností, které by bylo nutné dopracovat (řešení územního plánu, pozemky - vlastníci apod.), přesto tento projekt splňuje základní požadavky na schopnost jeho realizace v praxi.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Struktura práce odpovídá požadavkům na tento typ práce, použitá terminologie je vhodně zvolená a jazyková úroveň zpracování je dobré.
Práce s informačními zdroji A Student prokázal schopnost správně pracovat s informačními zdroji. Citace jsou správně uvedené dle požadované normy.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82441