ŠÁLKOVÁ, P. Problematika financování péče o postižené děti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Dle mého názoru se jedná o bakalářskou práci zcela ojedinělou a to nejen tématem, ale i pojetím problému a úrovní jeho zpracování, časovou náročností a , v neposlední řadě, i zaujetím autorky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Autorka cíl uvedený v zadání práce na str.12 rozšířila. Předložená práce svým rozsahem i detailností zpracování výrazně zadaný cíl překročila.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A Využitelnost práce vidím v celé řadě průmětů. Teoretická část může posloužit jako manuál pro rodiny, které takovýto problém řeší. Analytická část jak kap.2.1 tak především 2.2 by měla být povinnou součástí vzdělávání pracovníků v sociální správě, ale také členů správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven a řady dalších. Návrhová část jsou doporučení určená pro zřizovatele, ale i pro další instituce a orgány státní moci a správy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Uspořádání práce je logické, formální náležitosti jsou splněny, použitá terminologie (pokud mohu posoudit) je správná. Jazyková úroveň práce je slabší.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Kap.1.1 je výsledkem samostudia autorky, která se musela zorientovat ve složité legislativě a předpisech, aby mohla vůbec tato východiska přehledně zpracovat, což se jí podařilo. . S ohledem na to, že pro cca 20 stran analýzy musela autorka informace čerpat z osobních řízených rozhovorů, je nezbytné ohodnotit obrovskou časovou náročnost na jejich získávání a uvědomit si, že je autorka získávala v lidsky velmi obtížných a složitých podmínkách.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Putnová, Anna

Vysoce aktuální téma. Je škoda, že se autorce nepodařilo držet terminologickou přesnost, práce by tím získala.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle, které si autorka stanovila jsou velmi široké a přesahují možnosti bakalářské práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Forma kvalitativního šetření je velmi vhodná, bohužel příliš stručně popsaná v kapitole Metodika na str.12.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka je plně kompetentní zaujímat stanovisko. S ohledem na to, že se jedná o sociálně- politickou problematiku, není ani možné požadovat čistě objektivní posouzení.
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Autorka bohužel často používá neformální jazyk, např.str.83.
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 82436