FILA, V. Ekonomika zdraví u vysokoškolských studentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Lepková, Hana

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Studentovi se podařilo na základě osobního šetření získat cenná data o životním stylu vysokoškolských studentů a to zejména z pohledu zdraví a přístupu k němu. Zpracovaná doporučení a praktická řešení mohou být přínosem pro zlepšení kvality života studentů na VŠ. Bakalářská práce je zpracována na velmi dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn na velmi dobré úrovni. Student provedl analýzu stávajících postojů ke zdraví a zdravému životnímu stylu mezi vysokoškolskými studenty. Na základě analýzy odpovědí zpracoval program pro snížení rizik a využití příležitostí u studentů VUT v Brně z pohledu kvality a kultury života.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Student využil pro získání dat značně rozsáhlý soubor otázek. K jejich zpracování zvolil adekvátní metody. Zvolený postup řešení je na velmi dobré úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Student prokázal schopnost dobře interpretovat získané výsledky formou grafů, tabulek a slovním hodnocením.
Praktická využitelnost výsledků B Získaná data i návrhy řešení jsou ve vysokoškolském prostředí využitelné. Velmi dobře mohou posloužit v případě dalších studií a šetření v oblasti životního stylu vysokoškolských studentů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura práce odpovídá požadavkům kladeným na BP. Použitá terminologie je na dobré úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Citace odpovídají normě .Student prokázal velmi dobrou práci s informačními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blahutková, Marie

Práce je sepsána na poměrně dobré úrovni, odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Studentovi se podařilo prokázat, že zájem studentů VUT v Brně o zdravý životní styl je poměrně značný a v návaznosti na tuto skutečnost se pokusil navrhnout i doporučení a praktické řešení této problematiky. Oceňuji kapitolu Kvalita a kultura akademického života, kde poukazuje na možnosti řešení přístupů k této problematice. Bakalářská práce splňuje požadavky. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl splněn, byla provedena analýza stávajícího postoje studentů ke zdravému životnímu stylu, změřen BMI u vybraného souboru studentů a dále bylo provedeno dotazníkové šetření k analýze stávajícího stavu. Poté autor navrhl program na snížení rizik a využití příležitostí pro zlepšení současné situace u studentů VUT v Brně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B K řešení problematiky student zvolil dotazníkové šetření, spíše se však jedná o osobní anketu. V otázkách se dotazuje autor na výšku a váhu osob, které však nemusí uvést skutečné hodnoty. Věrohodnější by bylo vlastní šetření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané výsledky autor sestavil do tabulek a graficky i slovně je vyjádřil. Ze získaných výsledků dále postupoval při vlastním návrhu na řešení dané problematiky.
Praktická využitelnost výsledků A Domnívám se, že získané výsledky jsou v praxi dobře využitelné, zejména v případě dalšího a podrobnějšího vyšetření u zkoumaných osob. Snaha po zlepšení životního stylu by měla být prioritou mladé generace.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Struktura práce odpovídá požadavkům na tento styl práce, použitá terminologie v některých případech je méně vědecká, pro bakalářskou práci však dostačující.
Práce s informačními zdroji A Student využil literární zdroje z oblasti publikačních výstupů, ale i dokumentů vlády ČR a dokumentů MZ, citace odpovídají normě.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82483