DOBEŠOVÁ, V. Analýza rozdílů ve vykazování dlouhodobého majetku dle IFRS a dle české účetní legislativy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beranová, Michaela

Předložená bakalářská práce je na dobré úrovni. Považovala bych však za vhodné demonstrovat diference ve vykazování dlouhodobého majetku na modelových příkladech z praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Otázky

Posudek oponenta

Dolejšová,, Miroslava

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 23300