HOFMANN, O. Regulační obvody vířivé brzdy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Huták, Petr

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace řídících obvodů vířivé brzdy určené k testování spalovacích motorů. Student pracoval velmi samostatně a iniciativně, sám si navrhl koncepci řízení. Při vlastní realizaci úspěšně zvládnul jak návrh silových obvodů tak i obvodů řídících- včetně naprogramování zvoleného mikropočítače. Vlastní práce je zpracována přehledně a srozumitelně

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Knobloch, Jan

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem měniče pro napájení budicího vinutí vířivé brzdy. Až na ojedinělý výskyt graficky nevhodných obrázků je práce velice slušně zpracována. Zařízení bylo realizováno a z velké části zprovozněno. Byly též provedeny simulace regulačních struktur. Zadání práce bylo splněno a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 82642