FOJTÍK, A. Hodnocení technické úrovně vozidel značky AUDI pro účely oceňování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledus, Robert

Správné stanovení koeficientu technické úrovně u vozidel, která se již na trhu jako nová neprodávají, představuje relativně složitý problém a to z důvodu, že jeho řešení musí být založeno na mnohokriteriálním porovnávání. Předložená práce ukazuje na možnosti řešení tohoto problému, které nejsou v praxi využívány. V tomto smyslu tak přináší nové poznatky, které mohou být dále rozšiřovány a v konečném důsledku vést k dalšímu zkvalitnění přístupů k oceňování majetku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce splňuje stanovené cíle.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Práce vychází z analýzy řady zdrojů, které jsou ve vztahu k řešené problematice vhodně vybrány. V některých částech by bylo vhodné informace uvádět stručnějším způsobem tak, aby byl posílen vztah k řešenému tématu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V práci je vhodně pracováno s použitými zdroji, u citací však chybí uvedení čísel stran, ze kterých je čerpáno.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Po formální i grafické stránce je práce vhodně zpracována, jsou v ní některé jazykové i formulační nedostatky, které nijak podstatně neovlivňují srozumitelnost a věcnou správnost textu.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Trávníček, Jiří

Práce si zvolila obtížné téma, které ovšem bylo zpracováno velmi logickým a metodickým postupem, který zaslouží uznání. Jako pomůcka pro tvorbu výchozí ceny má opodstatnění, mohla by se uplatnit zejména v pojišťovnictví, které pracuje s časovými cenami. Při běžném oceňování se jeví metoda jako pracná a praxe se dnes více kloní k porovnávacím metodám přímo při zjišťování obvyklé ceny na trhu. Opodstatnění má ovšem tato metoda u oceňování netypických vozů s obtížně zjistitelným etalonem na trhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B není jasné zda jsou podobné metody popsány v literatuře
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B je dobře zdůvodněné nasměrování na daný model vozu
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C Je to obtížné téma, použito 76 informačních zdrojů, mohla být ovšem provedena konzultace přímo technickým oddělením výrobce
Obtížnost a správnost řešení C jde o čistě technický přístup k problematice, ceny tvoří i jiné faktory, daná metoda je rozvinuta dobře, ale směřuje směrem k časové ceně vozu. V případě, že bychom hovořili o hodnotě je vše jasné a správné.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Pomocná metoda při tvorbě výchozí ceny, pro praxi je nevýhodou značná pracnost
Odborná jazyková úroveň D Str. 12, 15 stylistické nedostatky, str.40 nespisovné vyjádření, str. 24, 41, 43 pravopisné nedostatky
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B pěkné grafické zpracování
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 82738