NOVÁK, O. Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Molnár, Karol

Diplomová práce představuje počáteční průzkum možností využití komplexních matematických algoritmů pro krátkodobou predikci objemu síťového provozu. Výsledky dosažené diplomantem jsou velice cenné a budou sloužit jako vhodný základ pro pokračování v zahájené analýze. Kvalita dokumentace je mírně kolísavá. Teoretická a realizační část diplomové práce jsou zdokumentovány velice podrobně, ale vyhodnocení výsledků analýzy je značně omezené. Např. kapitola 6 neobsahuje žádný textový popis, pouze grafy získané měřením a následnou analýzou síťového provozu. I samotný závěr diplomové práce se zabývá především zhodnocením výsledků popsaných v první části práce. Přes uvedené nedostatky je zadání diplomové práce splněno v celém rozsahu. Dosažené výstupy jsou velice rozsáhlé a nezbytné pro další pokračování v oblasti predikce síťového provozu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 43/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Škorpil, Vladislav

Diplomant Bc. Ondřej Novák zpracoval diplomovou práci na téma „Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě“. Práce má logické členění. Diplomant se zabýval protokolem SNMP, rozhraním API, Platformou MIKROTIK a dalšími pojmy. Jeho rozboru nelze nic vytknout, pouze bych přivítal, aby vždy lépe vysvětlil, proč použije právě to, co navrhuje a ne něco jiného. Autor sice navrhuje jiné možnosti řešení (např. str.15) a asi i logicky vybírá vždy to, na které je zvyklý a se kterým se mu nejlépe pracuje, ale považuji tento způsob výběru za pro diplomovou práci nedostatečný. Teoretická část je v zásadě v pořádku, je přiměřeně dlouhá a popisuje to, co bude využito v praktické části. Také rozbor praktické části (kapitola 5.) pokračuje v předešlém postupu. Na str. 20 autor s ohledem na osobní zkušenosti se známými programovacími jazyky vybírá z možných platforem Java, C/C++, PHP, volí PHP. Zde se mi zdá, že autor užívá poněkud nepřesně pojmy platforma a programovací jazyk, neboť nejde o označení stejného, ale programovací jazyk je částí platformy. Od str. 26 dále je v práci řada poměrně rozsáhlých ukázek zdrojových kódů. Obecně si myslím, že zdrojové kódy by přesně uváděny v práci být neměly, zde však docela výstižně popisují situaci. Přesto si myslím, že lepší by byl pouhý popis bez uvádění rozsáhlého zdrojového kódu. Volbu krabicových grafů (str.34) považuji za zdařilou, i když také nedostatečně vysvětlenou. V pořádku je užití funkcí pro pokročilé zpracování dat I a II (str.34 a 37). Funkce pro pokročilé zpracování dat III (str.40) jsou pro splnění zadání jistě dobře využitelné, přesto bych však předpokládal náhlé uvedení implementací burzovních nástrojů oscilátoru Stochastic a indikátoru volatility Bollinger Bands za nějak zdůvodněné, protože není vůbec uvedeno, jak burzovní nástroje souvisí se zadáním práce. Na obr.36, str. 45 je například uveden grafický výstup Bollinger Bands a Stochastic, což však explicitně zadání nevyžadovalo. Zadání vyžadovalo statistické zpracování získaných dat a to bylo splněno. Kapitola 6 Testy a měření obsahuje pouze řadu obrázků bez jakékoli diskuse, postrádám význam této kapitoly. Jako nedostatek vidím, že nebyly explicitně uvedeny příklady, které zadání vyžadovalo (standardní klouzavý průměr, exponenciální klouzavý průměr, odchylka aktuální hodnoty od klouzavého průměru, minimální a maximální hodnota v určitém intervalu) a to číselnou řadou i graficky. V práci lze vše najít, ale většinou jinak nazvané, přednost je dána grafickému výstupu, zjistit konkrétní hodnotu je obtížnější. Formální úprava práce je v pořádku. Rušivě působí několikeré označení práce za semestrální místo diplomová (např. str.5, 20), autor pravděpodobně konečnou verzi příliš nekontroloval. V některých částech práce např. str.12 nahoře i jinde užívá autor výrazy nevhodné pro diplomovou práci, až familiární (např. šikovná krabička). Práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 13/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 39977