DRÁPAL, S. Rizika vzniku intoxikace organismu v souvislosti s chemickými látkami běžně užívanými v domácnostech nebo veřejně přístupných prostorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Diplomant splnil zadání diplomové práce, po dobu řešení prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce s dobrou orientací v řešené problematice. Dovedl efektivně využít poskytnuté podklady a navrhovaná doporučení. Přestože nebyly v práci zvoleny standardní metody analýzy rizika, dokázal získat a vyhodnotit data pro následný návrh preventivních opatření vč. zhodnocení jejich finanční náročnosti. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neklapilová, Vlasta

Téma diplomové práce je aktuální a její význam pro praktické využití je nepochybný. Teoretická část je zpracována přehledně, komplexně, podařilo se shromáždit řadu relevantních zdrojů z různých vědeckých oblastí týkajících se tématu. Terénní studie dokládající naprosto mizivou úroveň preventivních opatření vzhledem k ohrožení intoxikací oxidem uhelnatým v městské části Brno-střed by měla být podnětem k využití navrhovaných opatření. Zpracování praktické části je kvalitní, mohla by být poněkud obsáhlejší vzhledem k rozsahu teoretické části a vyváženosti celé práce. Z jazykového hlediska lze vytknout pouze občasné používání vět bez přísudku, na odborný obsah práce to ovšem nemá vliv. Celkové zpracování práce, grafická úprava i citování literatury je v pořádku. Vzhledem k velmi solidnímu zpracování odborných podkladů, přínosné praktické části dokládající teoretické závěry a společensky významným doporučením v závěru doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě s hodnocením „výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 82680