KLIMEŠ, J. Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dohnal, Petr

Autor práce ve spolupráci s vedoucím navrhl a vyzkoušel zdroj 1000A pro klaibraci senzorů proudu. Zdroj byl sestaven pouze jako demonstrátor z existujících součástí - transformátoru 230/1V a regulovaného autotransformátoru. Hlavní část své práce autor věnuje přesnému měření proudu, rozbodu metod a volbě finančně nejvhodnějšího řešení. Ve spolupráci s vedoucím odykoušel dvě metody - klasické použití přístrojového transformátoru proudu a kompenzovaného zapojení sekundární strany PTP, které dovoluje snížit chybu PTP na desetinu jmenovité hodnoty třídy přesnosti. Dále sestavil a odladil digitalizaci a zobrazení přesné hodnoty proudu a vypočítal a změřil obě části chyby navrženého přístroje. Tím splnil všechny body zadání. Práci hodnotím velmi dobře, autor spolupracoval a dodržel všechny rady a doporučení. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Vetiška, Vojtěch

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem zdroje 1000 A AC pro kalibrace senzorů proudu. Práci lze rozdělit do tří základních částí. V první části se autor věnuje možnostem měření střídavého proudu s důrazem na měřicí transformátory proudu a jeho korekci. Ve druhé části se autor věnuje vlastnímu návrhu zdroje a zejména pak vlastnímu měření proudu. V této části je důkladně popsán návrh a realizace korekčního obvodu měřicího transformátoru proudu. Je popsána volba komponent, návrh a realizace plošného spoje a program pro komunikaci s mikrokontrolérem. Ve třetí části se autor věnuje výpočtu nejistot soustavy. V závěru práce je pak provedeno shrnutí dosažených výsledků. Celkově považuji práci za zajímavou, ale postrádám hlubší popis návrhu zdroje a fotodokumentaci funkčního vzoru zmíněného v zadání. Rovněž některé obrázky by si zasloužily hlubší popis (zejména pak obrázek 5 a 10). I přes výhrady doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 82811