MARTOF, J. Podnikatelský záměr pro založení internetového obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené práci oceňuji prakticky orientované návrhy na zřízení eshopu s předpokladem rychlého využití v praxi autora. Otázka k obhajobě: V čem spatřujete nejvýznamnější rizika, která mohou negativně ovlivnit start vašeho podnikání? Jakými opatřeními lze jejich vliv eliminovat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šelešovský, Vít

Předložená bakalářská práce si klade za cíl vytvoření návrhu podnikatelského záměru pro založení internetového obchodu. V práci oceňuji velmi dobrou jazykovou a stylistickou úroveň - práce obsahuje minimum pravopisných chyb, je psána čtivou formou, přitom však neztrácí na odbornosti. Po formální stránce lze vytknout někdy nevhodné a zbytečné dělení kapitol (hlavně v teoretické části). Po obsahové stránce považuji za dobře zpracovanou teoretickou část, která místy rámcově přesahuje i potřeby praktické části. Naopak právě v návrhové části postrádám některé informace, jejichž teorie je sice zpracována v úvodních kapitolách, praktické návrhy však chybí (např. analýzy SERP a SEO, webhosting). Dále je návrhová část zpracována dostatečně, a to jak marketingový mix (zde především Promotion), tak i finanční plán. Na závěr bych uvítal ukázky zmiňovaných produktů. Cíl práce však byl naplněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 84806