HAMERNÍK, K. Analýza a renovace vybraného internetového obchodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Zuzana

Bakalářská práce splnila své cíle, jak z pohledu analýzy, adekvátnosti použitých metod, vlastního přístupu řešení. Práce je psána srozumitelně, neznámé pojmy jsou vysvětleny. Text neobsahuje pravopisné chyby pouze drobné nedostatky. Velmi dobře je zde vyjádřen přínos pro možné praktické využití. Hodnotím práci známkou C s pohledu využitelnosti výsledků práce v praxi, příp. teorii.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos a praktické využití návrhu C
Odborná jazyková úrověň B
Písemná a grafická úprava B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 38520