VÁCLAVÍKOVÁ, H. Stanovení rozdílu cen garáží v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pertl, Marek

Celkově hodnotím předloženou práci velmi dobře. Studentka postupovala při zpracování zadaného tématu přehledně, systematicky a dosažené výsledky jsou věrohodně podložené. Díky věrohodnosti výsledků jsou závěry použitelné pro odbornou veřejnost působící v dané lokalitě. Díky svému řešenému problému ale poskytuje práce také velmi dobrý přehled o jednotlivých lokalitách, jejich silných a slabých stránkách běžné veřejnosti, která tak dostává do ruky velmi dobrý nástroj pro případnou svoji investici.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Lze konstatovat, že studentka naplnila cíle práce bezezbytku.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Pro řádné vypracování a naplnění cílů práce bylo nutné nejprve nastudovat danou problematiku a zejména provést důkladnou analýzu trhu. Díky rozsáhlé analýze, která byla spojena s podrobnou charakteristikou dílčích městských částí, bylo dosaženo tak dobrých výsledků v závěrečné fázi.
Odborná úroveň diplomové práce B V práci se vyskytují drobné nedostatky. Studentka občas používá zastaralé termíny "administrativní cena" namísto ceny zjištěné a také je dáváno rovnítko mezi cenu obvyklou a cenu tržní, i když tomu tak ve skutečnosti není.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Předložená práce poskytuje velmi podrobný přehled o řešeném tématu nejen odborné veřejnosti z řad znalců či odhadců působících v daném regionu, ale také široké laické veřejnosti. Téma garážování je v dnešní době stále aktuálnější a řeší ho velká část obyvatelstva v produktivním věku.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Citování je provedeno v souladu s citační normou. Seznam zdrojů a jejich členění je rovněž standardní.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Bohužel tuto část práce nemůžu hodnotit pozitivně. Nevím na čí straně nastala chyba, zda-li na studentčině či v kopycentru, ale výsledek tištěné podoby práce vykazuje značné grafické a formátové nedostatky, které se v elektronické verzi nevyskytují. Spousta obrázků je značně odskočených, některé překrývají poznámky pod čarou, jinde chybí popisy pod obrázky, které odskočily na další stránku atd. Tato nemilá věc zbytečně shazuje jinak výborný dojem z předložené práce. Poslední má výtka se váže ke grafické části zpracovaných map, kde zejména jednotlivé stanovené ceny v řešených lokalitách jsou problematicky čitelné.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lorencová, Marie

Celkově diplomovou práci považuji za velmi zdařilou a kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka se ve své práci v souladu se zadáním zabývá stanovením rozdílů cen (obvyklých a zjištěných) garáží v Ostravě. Diplomová práce v rozsahu 96 stran textu a 118 stran příloh je úplná.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B K řešení cíle diplomové práce zvolila studentka adekvátní přístup, vybrala vhodné lokality i samotné garáže. Přístup ke zpracování grafické části práce (map se zakreslenými zjištěnými a obvyklými cenami) nepovažuji za vhodně zvolený. Ocenila bych vyšší propracovanost tohoto výstupu.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Podklady i vstupní data jsou zpracovány kvalitně a použité metody jsou správné. Drobnou výtku mám k již neaktuálním informacím uvedeným na str. 14. Grubbsův test pro vyloučení extrémních hodnot je nesprávně použit pro požadované prodejní ceny oceňovaných garáží.
Obtížnost a správnost řešení A Způsob zpracování diplomové práce, který studentka zvolila, považuji za obtížný. Studentka dospěla ke správnému řešení.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Odborné i laické veřejnosti je v práci přiblíženo, jaký je rozdíl mezi cenami garáží ve vybraných městských obvodech statutárního města Ostravy.
Odborná jazyková úroveň B V práci se objevují již zastaralé pojmy, např. cena administrativní či obecná. Odbornou jazykovou úroveň práce považuji za velmi dobrou.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C Obrázky v předložené tištěné práci nejsou správně umístěny, často překrývají text, čímž je celkový vzhled práce velmi narušen. Elektronická verze tyto nedostatky neobsahuje. V práci se objevují i typografické chyby a překlepy.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 82145