ROZSYPAL, J. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce k naplnění cílů používá projektové řízení, což považuji v daném oboru podnikání za klad autora

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl i dílčí cíle byly řešení naplněny
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolené analytické metody jednoznačně určily i postup řešení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky jsou jednoznačné shrnuty do závěrů
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy podmínek realizace jsou dobrým základem pro rozhodování TOP managementu k rozvoji společnosti
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava i jazyková kultura jsou zpracovány na úrovni projektového řízení
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Způsob zpracování dokumentuje dobrou práci s odbornými zdroji
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

"Cílem BP je optimalizace průběhu zakázky podnikem, který zpracovává projekci, provádí montáž a revize elektrických zařízení. V práci by měl zkoumat dodací podmínky, náklady a jakost dodávek. V analytické části student konstatuje, že ""neexistují žádné fatální nedostatky"", a tak alespoň navrhuje zavedení systému kvality a prověrky odběratelů, případně jejich pojištění.V BP jsou formální nedostatky, na př. v kap. 3.1.3 poslední odstavec, zdroj na str. 41. Cíl práce byl, i přes uvedené nedostatky, splněn."

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 84324