ŠVEHLÁK, M. Technologie pro "webcast" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zeman, Václav

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat systém umožňující pro streaming audiovizuálních přenosů v definované kvalitě obrazu a zvuku. Student pracoval samostatně a svědomitě. Pravidelně mne seznamoval s výsledky své dosavadní práce. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu, navržené řešení je funkční, odzkoušené a plní účel, ke kterému je určené.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Číka, Petr

Bakalářská práce se zabývá technologií Webcast. Autor v úvodních kapitolách dostatečně popisuje a hodnotí jednotlivé metody určené ke streamování multimediálního obsahu skrze síť Internet a dostupný software a hardware, který lze k webcastu použít. V druhé části práce autor uvádí vlastní návrh webcastové služby, ve kterých si stanovil vlastní požadavky, které by měla služba splňovat. Stanovené požadavky považuji za dostatečné. Poslední část práce se věnuje realizaci. Jako zdroj obrazu pro webcast autor použil IP kameru a web kameru. Jako media server použil 2 odlišné volně dostupné servery Nginx a Wowza Streaming Engine, pro webové služby použil server Apache. Obě streamovací řešení jsou porovnána, avšak na různých instalacích. Jedna je porovnávána na fyzickém hardwaru, druhá na virtuálním stroji. Konfigurace jsou v obou případech odlišné, což považuji za zásadní chybu, neboť porovnání díky tomu není použitelné. Webový portál nemá dle mého názoru design poplatný dnešní době, nicméně funkčně odpovídá zadání. Práce není z gramatického a slohového hlediska zcela v pořádku. Vyskytují se v ní časté překlepy a pravopisné chyby. Vzhledem k uvedeným výtkám navrhuji práci hodnotit známkou B/80 bodů

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 85206