ŠINDLER, M. Efektivnost strategií pro zálohování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Cílem práce bylo analyzovat a posoudit různé strategie zálohování dat. Student v práci do hloubky popsal problematiku zálohování dat z různých hledisek, vybral parametry jejich hodnocení a odvodil vzorce pro zjišťování hodnot těchto parametrů. Výsledné průběhy nakonec porovnal. Student pracoval samostatně a pravidelně mne seznamoval s výsledky své dosavadní práce. Chtěl bych rovněž ocenit jeho pracovitost. Celkově konstatuji, že zadání práce bylo splněno v celém rozsahu a na výborné úrovni. Nedostatkem práce je, že tvar některých obecných vzorců není zdůvodněn. Z těchto důvodů práci hodnotím počtem 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Ležák, Petr

Cílem studenta bylo nastudovat a porovnat různé strategie zálohování a vytvořit aplikaci pro výběr vhodné strategie. Těchto cílů bylo v práci dosaženo. Student poměrně podrobně popsal současný stav v této oblasti. V práci rozebírá jednotlivá zálohovací média, různé strategie i rotační schémata. U všech pak uvádí matematický popis jeho parametrů. Je jen škoda, že u některých složitějších jím odvozených vztahů neuvádí způsob výpočtu, například v případě Hanojských věží. Nelze tak ověřit, zda jím dosažené výsledky jsou správné. Dále některé vztahy by bylo možné zapsat obecněji. Například vztah (4.10) na jednu stranu obsahuje M, tváříé se tedy obecně, ale ve skutečnosti platí jen pro M=5. Přitom lze užitím součtu geometrické řady vztah napsat pro libovolné M. Některé vztahy obsahují i chyby, například ve vztahu (2.5) chybý závorky za P a ve vztahu (2.6) by pod sumou mělo být xi

Navrhovaná známka
B
Body
88

eVSKP id 85296