GERLICH, T. Ochrana proti kryptoanalýze postranními kanály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinásek, Zdeněk

Student pracoval aktivně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky, hlavní body zadání diplomové práce splnil. Navrhuji hodnotit známkou výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Malina, Lukáš

Bakalářská práce se zabývá ochranou proti kryptoanalýze postranním kanálem. Práce je rozdělena do tří kapitol a je rozepsána od úvodu do závěru na 34 stran. V kapitole 3. Experimentální pracoviště je uveden postup a průběh analýzy postranního kanálu u mikrokontrolérů rodiny MSP430. Student zde popisuje a zobrazuje průběhy analýz, avšak díky technickým potížím a vysokému šumu nebylo možné ověřit softwarové ochrany (maskovací algoritmy u AES). Nicméně práce obsahuje následující formální nedostatky. Na straně 25 je uveden číselný údaj o šířce pásma bez jednotky. Ve třetí kapitole nesedí reference na obrázky 9 až 19. Všechny tyto reference v textu jsou posunuty o n-3. Toto velmi znesnadňuje orientaci v této kapitole. Je zde mnoho zkratek v textu, které nejsou definovány při jejich prvním výskytu, např. TA na straně 11, SPA na straně 12, SCA na straně 16 atd. Některé proměnné nejsou psány kurzívou, viz např. strany 18 a 19. Práce obsahuje několik překlepů a gramatických chyb. Některé věty jsou psány příliš složitě či nelogicky, viz strana 20, druhý a třetí odstavec. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě s celkovým hodnocením D 64 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
64

Otázky

eVSKP id 85285