JANOUŠEK, J. Pozice stanic v síti Internet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Komosný, Dan

Student zadání splnil bez výhrad. Zhotovený systém je k dispozici pro on-line použití na zadané webové adrese. Správná funkčnost systému byla ověřena. Formální úprava práce je vynikající. Aktivita studenta byla velmi dobrá. Student plnil některé zadané úkoly s časovým předstihem.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Křupka, Aleš

Předložená bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním přesnosti a použitelnosti geolokačních databází. První část práce představuje úvod do geolokace v prostředí Internetu. Druhá část popisuje použité geolokační databáze. Třetí část popisuje implementovaný systém určení chyby geolokace ve formě webové aplikace. Čtvrtá část pak porovnává testované databáze. Lze konstatovat, že zadání bakalářské práce bylo splněno. Student použil vytvořený seznam celkem 118 stanic, u nichž byla známa přesná geografická poloha. IP adresy těchto stanic byly vyhledány v databázích a udávaná geografická poloha byla porovnána se vztažnou. Odchylky udávaných geografických pozic pak byly statisticky zpracovány a diskutovány. Vytvořená webová stránka provádějící výpočet odchylky je funkční. Zajímavé by bylo testovat jednotlivé databáze, zda-li berou v potaz celou IP adresu, tj. adresu sítě i zařízení. Např. zběžným testováním u databáze IP2location jsem pro různá zařízení v síti VUT obdržel vždy stejnou polohu. Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována. Je však nutné vytknout chybějící odkazy na obrázky a tabulky v textu, takže čtenář musí z kontextu usuzovat, ke kterému obrázku se popis vztahuje. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 85198