SLOŽILOVÁ, L. Analýza rizik znalecké činnosti v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Telec, Ivo

Celkově lze práci hodnotit jako zdařilou z hlediska mimoprávního oboru studia. Lepšímu hodnocení brání nedostatečná práce s odbornou literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Zadání práce jsou zásadně splněny. Nemám výhrady. Cíle i rozsah zadání zásadně odpovídal požadavkům na diplomovou práci tohoto druhu a zaměření.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je zásadně dobře zpracována, místy se tak ale děje příliš popisně.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Bez připomínek. Analytická část používá dotazníkové šetření, jehož použití se zde jeví jako účelné.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň práce zásadně odpovídá běžným požadavkům na práci tohoto druhu a zaměření v mimoprávním oboru studia.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Diplomová práce byla pojata jako rozbor rizik souvisících se znalectvím, což již samo o sobě může vést k přínosu práce v praxi, jak se také prací potvrdilo
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Nemám připomínek po stránce formální. V práci však chybí větší práce s literaturou, odkazy, polemiky, kritiky jiných děl apod.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Nemám připomínky.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Růžičková, Michaela

Studentka zcela vyřešila zadané úkoly. Studentka na zadání řádně odpověděla, závěry které vychází z vlastních dat, jsou jasně formulovány, přehledně vyjádřeny a to jak slovně, tak i graficky v tabulkách i grafech. Diplomová práce je výborně graficky zpracována bez chyb. Tematicky je zpracována v dostatečném rozsahu pro diplomovou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85165