DYČKA, M. Příprava intermetalických materiálů na bázi systému Ni-Ti z CS depozitů binární směsi prášků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Jan, Vít

Bakalářská práce Martina Dyčky je výsledkem rozsáhlého experimentálního úsilí v průběhu dvou ročníků, kdy byla provedena řada experimentů reakční syntézy v systému Ni-Ti. Výsledkem je práce, která poměrně detailně mapuje chování konkrétního CS depozitu při vysokoteplotním žíhání. Je třeba připomenout, že systém Ni-Ti a intermetalické materiály obecně jsou v běžném kurzu studie MTI zmíněny jen přehledově a problematika tak musela být nastudována téměř výhradně z cizojazyčných zdrojů, což dokládá seznam použité literatury. I toto přispívá k celkové úrovni předkládané práce a vypovídá i o kvalitě studenta. Student v průběhu experimentální práce samostatně navrhoval a modifikoval podmínky experimentů, prováděl veškeré zpracování vzorků i vyhodnocení výsledků. Svá měřeni doplnil základními termodynamickými výpočty, které snad mohly být v diskuzi lépe využity. To nic nemění na faktu, že se jedná o ucelenou a velmi kvalitní práci, jejíž výsledky již byly publikovány formou příspěvku na mezinárodní konferencí a budou dále dopracovány pro publikaci časopiseckou. Svým rozsahem práce pravděpodobně přesahuje běžný rámec bakalářských prací. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Moravčík, Igor

Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo preskúmať možnosti výroby niklovo-titánových intermetalík reakčnou syntézou vo vrstvách vyrobených technológiou cold-spray z miešaných práškov čistých kovov. Teoretická časť práce je venovaná ucelenému prehľadu intermetalických zlúčenín na báze titánu, teoretickému rozboru difúznych procesov a používaným technológiam ktoré sa uplatňujú pri ich príprave. Rozsiahla experimentálna časť je venovaná charakterizácií štruktúr, ktoré vznikajú najmä na rozhraní pôvodných práškových častíc, s použitím rôznych teplôt žíhania. Pozornosť je taktiež venovaná výpočtu reakcií a stability daných intermetalických zlúčenín. Veľký dôraz je kladený na porovnanie výsledkov analýz s teoretickým rozborom fázového digramu Ti-Ni sústavy a vyvodeniu relevantných záverov. Všetky požadované ciele práce boli viac ako uspokojivo naplnené, práca je po všetkých stránkach veľmi dobre spracovaná a obsahuje množsvo cenných údajov ktoré môžu byť v budúcnosti použité pri ďalšom výskume. Preto hodnotím prácu známkou A/výborne.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 85148