SKOČÍK, L. Návrh otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Katolický, Jaroslav

Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí inženýrské činnosti, zpracovával diplomovou práci samostatně a splnil podmínky zadání diplomové práce. Předložená diplomová práce obsahuje všechny náležitosti předepsané zadáním, a proto ji doporučují k obhajobě před komisí pro státní zkoušky v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Elcner, Jakub

Předložená diplomová práce si klade za cíl navržení otopné soustavy s tepelným čerpadlem vzduch-voda v kombinaci s bivalentním zdrojem v rámci rekonstrukce stávajícího rodinného domu. Práce je přehledně rozdělena na několik částí, ve kterých jsou provedeny všechny potřebné kroky ke splnění zadání této práce. V první části je charakterizován objekt, pro který byla otopná soustava navržena, definovány tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí, vypočteny tepelné ztráty dle aktuální normy ČSN EN 12831 a podle nich navržena otopná soustava. K této soustavě je poté vybrán zdroj tepla, bivalentní zdroj a akumulační nádrž. V další části práce je myšleno na návrh ohřevu teplé vody, volbu oběhového čerpadla, výpočet bezpečnostních prvků a výběr regulace. V poslední části práce je proveden výpočet spotřeby tepla za využití simulačního softwaru TRNSYS a smysl celkové úpravy objektu je obhajován analýzou její finanční návratnosti při porovnání ročních nákladů na vytápění a teplou vodu, s různými možnými variantami provedení otopné soustavy. K práci je také připojena výkresová dokumentace. Práce splňuje všechny body zadání a všechny výpočty v ní se opírají o aktuální normy. Je logicky uspořádaná, přehledná a obsahuje všechny formální náležitosti. Grafická a stylistická úprava jsou na dobré úrovni, většina obrázků a schémat jsou přehledné a čitelné. Výjimku tvoří obr. 11 na straně 39, jehož kóty jsou nečitelné. Práce s literaturou a citacemi jsou též na dobré úrovni, připomínky bych měl k případům, jako je třeba třetí odstavec na str. 14, kdy není jasné, zda se citovaný zdroj vztahuje k celému odstavci nebo jenom k větě v uvozovkách. Z práce je patrné, že na jejím základě bude realizován skutečný objekt provedený dle návrhu v práci, což hodnotím pozitivně. Dále se mi líbí využití simulačního softwaru při výpočtu spotřeby tepla, což se dá považovat jako práce nad rámec zadání. K práci mám však následující výhrady. Popis veličin u některých rovnic se neshoduje se značkami veličin v rovnicích obsažených (např. rovnice 11.2, 11.5, 11.6 aj.). Dále si myslím, že v kapitole „náklady a návratnost“ se mohl autor lépe zamyslet nad srovnávanými variantami. Přes tyto výhrady je však práce zdařilá a navrhuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 87024