ŠTUKAVEC, K. Plynofikace olejového kotle v cukrovaru 65 t/h, 3,8 MPa, 450 °C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

V diplomové práci je standardním způsobem zpracován tepelný přepočet olejového kotle při změně palivové základny. Student pracoval na práci aktivně, využíval častých konzultací. Práce je zpracována standardně má potřebné náležitosti a slušnou grafickou úroveň. Práce splňuje zadání v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou velmi dobře - B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Autor diplomové práce provádí tepelný přepočet olejového kotle na zemní plyn. Vychází tedy ze zadané geometrie s cílem navrhnout úpravy pro přechod kotle na jiné palivo. Práce se bez zbytečných okolků zaměřuje přímo na přepočet kotle a návrh úprav. Diplomová práce je tedy zprávou o výpočtu kotle, takže se v ní nevyskytuje moc textu, což je vzhledem k zadání správně. Výpočet je relativně pěkně a přehledně zpracovaný. Po formální stránce lze autorovi vytknout práci s literaturou, ale vzhledem k zaměření diplomové práce na výpočet a návrh je provedení dostačující. Diplomová práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 87228