ŠMIŘÁKOVÁ, A. Výběr investičního úvěru pro osobu samostatně výdělečně činnou v soudobých podmínkách České republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Jde o jednoduší téma, k jeho zpracování není třeba speciálních metod ani poznatků. Návrhy nejsou nijak inovativní, mají pouze praktické využití. Autorka nepoužívá alternativní postupy k řešení. V práci není čerpáno z cizojazyčných monografií. Pedagogické ani vědecké využití výsledků není.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ing.Martina Bugáňová

V předložené bakalářské práci s názvem „Výběr investičního úvěru pro osobu samostatně výdělečně činnou v soudobých podmínkách České republiky“ si autorka klade za cíl „podat čtenáři komplexní přehled o investičních úvěrech pro osobu samostatně výdělečně činnou na českém trhu.“ V teoretické části se věnuje vymezení pojmu osoby samostatně výdělečně činné, popisu bankovního systému v České republice a charakteristikou úvěru a jeho vlastností. V další části práce autorka přibližuje srovnávací metody, které v bakalářské práci využila v praktické části při komparaci bank a družstevních záložen poskytujících úvěry pro podnikatele. Práce může poskytnout základní přehled o možnostech financování investičního záměru u úzkého spektra finančních institucí, základních podmínkách získání úvěru a parametrech konkrétních úvěrových produktů bank a družstevních záložen. Cíl práce tak byl naplněn s výhradou, že ke komplexnímu přehledu o investičních úvěrech pro OSVČ by autorka dospěla, pokud by se v práci zabývala srovnáním nabídek produktů pro OSVČ u většího množství bank a družstevních záložen na českém trhu. Bakalářské práci by z hlediska jazykového prospělo, kdyby autorka věnovala při formulaci vlastních myšlenek větší pozornost práci s čárkami ve větách (nadbytečné a nekorektní užívání) a dodržování ostatních gramatických a stylistických pravidel. Vyšší odborné úrovně práce by také autorka dosáhla, pokud by získala od oslovených bank konkrétní nabídky pro klienta OSVČ s investičním záměrem „vybavení fitness centra“ úvěrovanou částkou 700 tis. Kč a srovnáním těchto specifických nabídek jednotlivých bank podle jí zvolených metod a kritérií. Srovnání nabídek finančních institucí dle informací z letáků, reklam a webových stránek je pro využití v praxi omezené, neboť parametry konkrétní nabídky vypracované bankou pro zvolený investiční záměr se mohou výrazně lišit od informací z veřejně nejdostupnějších zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 70627