SEDLÁKOVÁ, K. Analýza zajištění, utvrzení a vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Bakalářská práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Studentka splnila vytčený cíl práce a předložila návrhy, které mohou podnikateli přispět k lepší vymahatelnosti pohledávek. Autorka využila znalosti a vědomosti získané v průběhu studia, dokázala propojit teoretické poznatky s informace získanými v analytické části práce a vyvodit z nich adekvátní návrhy řešení. Autorka práci průběžně konzultovala a upravovala dle připomínek vedoucí práce. Velmi oceňuji množství použité literatury. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Němečková, Kateřina

Pozitivně hodnotím zejména fakt, že práce představuje přínos pro praxi, neboť jednatel společnosti využije některé návrhy a také vzhledem k poměrně ucelenému výkladu zejména právní problematiky pohledávek mohou z práce čerpat i jíní. Naopak negativem je poněkud slabší jazyková obratnost autorky, předimenzované členění práce (např. 32 podkapitol teoretické části) a také absence metodiky zejména při stanovení hypotéz a částečně i při vlastní analýze pohledávek společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 85473