MYTYSKA, K. Integrace služeb v průmyslové sítí Ethernet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student Kamil Mytyska aktivně pokračoval na rozpracované části zadání. Byl aktivní, pravidelně docházel na konzultace, připravil metodiku a zpracoval novou problematiku uplatnění optických vláken s integrací služeb v rámci sítě Ethrnet. Jeho přístup k zadanému úkolu hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Horváth, Tomáš

Předložená práce Kamila Mytysky se zabývala integrací služeb v průmyslové síti Ethernet. Teoretická část práce velmi detailně popisuje komponenty sítí, vlastnosti systému reálného času a přehled standardů. Každá kapitola teoretické části je přehledně členěna a poskytuje čtenáři podrobné informace, byť není v oblasti znalý. Praktická část práce je rozdělena na simulační část a část s reálnými prvky. Student si sám zajistil patřičné komponenty, které otestoval. Kapitola zhodnocení výsledků poskytuje detailní popis použitých prvků a jejich vlastností. Celkově mám výtky pouze k formální stránce práce. Autor nezarovnává na střed popisky obrázků a tabulek, nerespektuje typografii a místy se dopouští odborných nepřesností (autonegotiation není protokol, nýbrž funkce), autor také nemá správně uveden tento pojem. Struktura komunikačních modelů by měla být popsána jako obrázek (autor používá tabulku). Z výše uvedených důvodů hodnotím práci známkou A – 93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 85304