SKLENÁŘ, V. Automatický kotel na pelety [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Zadané téma student řešil průběžně ve vymezeném rozsahu. Jako velmi hodnotné považuji jeho samostatné zpracování vlastního návrhu kotle. Kapitoly tvorby návrhu dokládají schopnost studenta samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané během studia. Z práce je patrné, že tvůrčí realizační činnost jsou studentu blízké. Rešeršní části práce jsou zpracovány v požadovaném rozsahu bez zbytečných košatění. Technicko-ekonomické zhodnocení, které je posledním bodem řešení je zpracováno v minimálním rozsahu bez rozvinutí hodnocení. Stručnost této kapitoly je dílčím nedostatkem. Student v průběhu zpracování závěrečné práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Samostatně realizoval výpočty uvedené v diplomové práci. Prokázal orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky při zpracování zadaného tématu. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Autor se ve své práci dopodrobna zabývá návrhem automatického kotle na pelety. První část práce obsahuje rešerši na téma kotle na pelety, kde si autor volí koncepci pro svůj návrh. Část práce se zabývá návrhem kotle, počínaje stechiometrickými výpočty a konče vlastním návrhem zařízení. Vyskytují se zde velmi cenné informace použitelné v praxi při řešení daného problému. Poslední část hovoří o technicko-ekonomickém zhodnocení investice. Tato kapitola by si zasloužila větší pozornost, objevují se zde některé nesrovnalosti. Autor vhodně kombinuje znalosti získané studiem s vlastními poznatky. Jsou splněny vytyčené cíle. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83786