PĚČEK, L. Návrh napěťové reference v technologii ONSemi I3T [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kledrowetz, Vilém

Student si na konci 2. ročníku sám vybral téma zdrojů referenčních napětí v technologii ONSemi I3T25 a začal na něm přes léto pracovat. Celou dobu pracoval samostatně a pravidelně mě informoval o výsledcích. Provedl detailní návrh obvodu a jeho správnou činnost ověřil řadou pokročilých analýz v návrhovém prostředí Cadence IC6 pro celý teplotní rozsah a rozptyl procesu. V další části navrhl kompletní layout obvodu napěťové reference včetně ověření DRC a LVS. Jak obvodový návrh, tak layout je na velmi vysoké úrovni a obvod lze bez jakýchkoliv dalších úprav použít. Zadání bylo bezezbytku splněno. O vysoké úrovni práce a šikovnosti studenta svědčí také úspěch na studentské konferenci EEICT, kde obsadil 2. místo a také rychlý kariérní postup ve firmě zabývající se návrhem IO. Po formální stránce nemám k práci připomínky. Navrhuji hodnocení A (100 bodů).

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Prokop, Roman

Student se v předložené práci zabývá návrhem napěťové reference, jehož zvládnutí předpokládá již poměrně velké obvodářské znalosti, některé i nad rámcem bakalářského studia, stejně tak jako použití a zvládnutí návrhového prostředí Cadence a odpovídající technologie. Práce je poměrně logicky členěna. Na teoretický úvod, který by možná zasloužil trochu lépe strukturovat z hlediska návaznosti a podrobnosti (jinak vyžaduje jistou úroveň znalostí čtenáře), navazuje již vlastní řešení problematiky. Celá práce má jinak velmi dobré grafické zpracování a úpravu, přehledné obrázky a grafy s povětšinou jasnými a čitelnými popisy. Vyzdvihnul bych praktické zpracování návrhu včetně výpočtu i simulací. Finální layout mimo jiné dokládá, že student neměl v závěru práce problém s časem a na projektu pracoval průběžně a plánovitě. Vyzdvihnul bych práci s literaturou. Ta je referována v hojném množství a také vhodně citována, a to i v případě, že byly obrázky přepracovány. Zpracování je na bakalářskou velmi komplexní a ukazuje, že student se velmi dobře orientuje v obvodových principech. Z práce je také zřetelná snaha o precizní zpracování a množství odvedené práce. Proto ji doporučuji k obhajobě a jen díky zanedbatelným výtkám hodnotím A / 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 85936