TRTÍLEK, J. Rozšířeni funkčnosti přístroje LaiPen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejátková, Edita

Cílem projektu bylo rozšířit stávající přístroj LaiPen, který byl vyvinut v rámci projektu TAČR (TA 02010945) o modul rozponavání řeči. Jedná se o přístroj pro měření listové plochy v různých porostech. Každý druh porostu vyžaduje použití odlišné korekční konstanty z důvodu odlišnosti struktury listu, stavby koruny atd. Je tedy nezbytné v průběhu měření identifikovat a nastavit typ porostu. Provádění výběru manuálně v menu přístroje je časově náročné a nepraktické. Hlasové ovládání se jeví jako optimální, neboť umožňuje zaznamenat typ měřeného porostu v rychlém sledu tak, jak je třeba v průběhu měření. Práce vyžadovala překonat řadu dílčích problémů. Jednalo se předně o výběr vhodného řečového modulu, který by byl schopen v daných podmínkách příkazy spolehlivě rozpoznavat. Dále pak začlenění do stávajícího přístroje, který bylo nutné rozšířit o další komunikační kanál, protože veškeré porty byly již obsazeny. Prostorové možnosti v přístroji kladly také řadu omezení při vlastním návrhu integrace hlasového modulu a potřebných komponent do těla přístroje. V poslední fázy se jednalo o naprogramovaní obslužného software tak, aby se funkce hlasového modulu daly ovládat z menu přístroje. Vytyčených cílů bylo dosaženo v plném rozsahu a výsledkem je funkční prototyp přístoje s hlasovým modulem. Značná pozornost byla věnována ověření funkčnosti celého řešení tak, aby bylo možné převézt tento funkční prototyp na sériový výrobek v co nejkratším čase. Student byl po celou dobu projektu velice aktivní. Práce zasáhla řadu oborů. Bylo třeba se seznámit s přístojem LaiPen a vybavit se potřebnými teoretickými znalostmi ohledně principu měření listové plochy. Dále bylo nutné si nastudovat princip rozpoznávání řeči a aktuální stav na trhu hlasových modulů. Provést vlastní návrh, ten zkonstruovat a naprogramovat. Ve všech těchto etapách se student choval velice aktivně, samostatně vyhledával potřebnou literaturu, přicházel s vlastními řešeními a na konzultace byl vždy připraven. Práce byla dokončena včas a v plném rozsahu. Bylo dosaženo všech vytyčených cílů.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Šandera, Josef

Řešitel měl za úkol připojit nový modul do již existujícího přístroje LaiPen a navrhnout příslušné převodníky a programové vybavení pro nový modul, který by na základě hlasového podnětu zapisoval názvy vyhodnocovaných dřevin společně s polohou GPS. Teoretická část práce obsahuje teorii rozpoznávání řeči mikrokontrolerem, podrobně popisuje funkci a ovládání vyráběného přístroje LaiPen, a dále popis použitého hlasového modulu EasyVR 2.0 a postup jeho programování. V rámci práce bylo úspěšně navrženo řešení, které používá hlasovy modul, modul GPS a obvody které umožní jejich propojení s již vyráběným přístrojem. V rámci řešení byl realizován speciální obvod pro připojení. Práce působí uceleným dojmem, je přehledně a pečlivě zpracována, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Řešitel prokázal inženýrské schopnosti. Je třeba vytknout drobné formální nedostatky, str. 12 je třeba ujednotit výraz "Markovské", nebo "Markovovy modely", str. 29 obr.13, nevhodný popis ve schématu, nevýrazné označení vodivého spojení (tečky). str. 40 dole, nevhodný výraz "krystalický oscilátor", str. 41 uprostřed, závažná pravopisná chyba. Výsledkem práce bylo podle popisu autora funkční zařízení, které bude prakticky využíváno. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji práci přijmout k obhajově s bodovým ohodnocením 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 85951