PROKOP, M. Kontrolní a regulační systém skleníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Háze, Jiří

Student si navrhl vlastní téma, jehož výstupem je praktická realizace zařízení, které je schopné řídit proces zavlažování a větrání skleníku. Student pracoval maximálně samostatně a zadání splnil bez výhrad. Na konzultace docházel přichystaný a věcně se snažil vyřešit problémy, který vznikaly v průběhu řešení BP. Navrhnul obovodové řešení, vybral nutné součástky a vše zrealizoval do praktického výstupu vč. nutných bezpečnostních krytů apod. Pro zařízení naprogramoval potřebný obslužný software. Trochu mám výhrady k formálnímu zpracování práce, kde bylo náročnější kontrolovat větnou skladbu, formátování obrázků a tabulek apod. Celkově ale práci hodnotím jako slušný průměr a navrhuji hodnocení na pomezí B-C.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Šteffan, Pavel

Student Martin Prokop vypracoval bakalářskou práci na téma „Kontrolní a regulační systém skleníku“. Cílem práce bylo zkonstruovat měřicí a regulační systém pro skleník. V první části se student věnuje teoretickému rozboru a popisu jednotlivých senzorů vlhkosti a teploty. Student vybral pouze základní typy senzorů a přehledově je popsal, tato část mohla být zpracována podrobněji s větším důrazem na popis senzorů a jejich parametrů. Další část práce se věnuje volbě akčních členů a jejich implementaci do systému řízení. V poslední části je popsán vybraný mikrokontrolér. V práci mi chybí jakékoli schéma zapojení, vše končí ve formě blokového schématu, stejně tak v práci nejsou žádné vývojové digramy nebo realizované DPS. Po formální stránce bych práci vytkl několik překlepů a kostrbatou skladbu vět. Většina odkazů v seznamu použitých zdrojů vede na stránky různých obchodníků nikoli na katalogové stránky výrobců. Celkově tedy práci hodnotím jako průměrnou. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 85938