HOLDER, J. Implementace základních metod štíhlé výroby ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Koška, Petr

Diplomantka se zabývala imlementací metod štíhlé výroby při výrobě ventilů. Na zadání pracovala samostatně, cíl práce byl splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubuš, Marek

Diplomovú prácu "Implementace základních metod štíhlé výroby ve výrobním podniku" hodnotím známkou "A". Hlavným prínosom práce je jej realizovatelnosť vo firemnej praxi. Toto býva najčastejším problémom teoretického prístupu k zoštíhlovaniu podniku. Diplomová práca je vhodne rozvrhnutá s jasne definovanými cielmi. Teoretické vysvetlenie základných pojmov je dostačujúce a umožní i laikovi pochopiť, ako daný "lean" nástroj funguje. V následnej analýze je už konkrétne zistenie súčasného stavu, na ktoré vzápätí naväzuje i návrh, ako daný stav zlepšiť. Do tejto fázy je to všetko svojim sposobom stále teoretický prístup. To, čo je jadrom každého zoštíhlovania firmy je však implementácia navrhnutých zlepšení v praxi a na to naviazané ďalšie zlepšovanie. Z praktického hladiska je práve táto časť najkritickejšia, stojí najviac úsilia, ale jej neustála realizácia mení podnikovú kultúru smerom k redukcii nákladov a zvyšovania finančnej prosperity firmy. Nemalým dosledkom je i zapojovanie všetkých pracovníkov, čo vytvára dobrý kolektív a sebauspokojenie jednotlivcov pri práci. Vela firiem, propagujúcich a zavádzajúcich štíhle metódy v podniku investuje mnoho zdrojov na teoretické preškolovanie pracovníkov na nové metódy. Každá firma si však musí vybrať čo je pre ňu najvhodnejšie, vybrať pár nástrojov a teoretické školenia overiť a realizovať v praxi. Prax je totiž jedinou oblasťou, kde sa to jednotliví pracovníci naučia reálne vykonávať. Táto diplomová práca a jej realizácia výborne pokryla i túto oblasť. M. Kubuš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 12560