ŠKAROUPKA, D. Design sportovního plavidla. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Hodnocení z pohledu designérských kritérií: úroveň zpracování modelu-A, úroveň tvarové kultivace-A, barevné řešení-A, grafická úprava výkresů-B. Tato práce zpracovaná s vysokou mírou invence přináší působivou vizi sportovního plavidla elegantních tvarů, které však rozhodně nechybí funkční a užitkový rozměr.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Karásek, David

Hodnocení dalších důležitých aspektů práce: řešení fyzického modelu B, úroveň tvarové kultivace B, navržená barevnost B, grafická úprava výkresů B

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 12561