GERJÁK, R. Efekt přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru s experimentálními elektrodami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bača, Petr

Student Rastislav Gerják se ve své práci zabývá vlivem přítlaku vyvozovaného na elektrodový systém olověného akumulátoru pracujícího v PSoC režimu provozu hybridních vozidel. Ukazuje se, že kromě optimalizace příměsí záporné aktivní hmoty, schopnosti příjmu náboje této hmoty při nabíjení může hrát důležitou roli i aplikovaný přítlak, který z dlouhodobého hlediska stabilizuje strukturu elektrod a tím minimalizuje objemové změny a prodlužuje životnost olověného akumulátoru v náročném režimu provozu hybridních vozidel. Toto může hrát významnou roli při odstraňování degradačních jevů olověných akumulátorů pracujících v režimu provozu PSoC. Student provedl veškeré experimentální práce na pracovišti elektrochemických zdrojů ústavu elektrotechnologie FEKT, zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem pracoviště. Na základě výsledků experimentů zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 49 stran včetně všech příloh. Práci rozčlenil do pěti základních kapitol. Teoretická část zahrnuje základní přehled elektrochemických zdrojů proudu a podrobný rozbor problematiky olověných akumulátorů. Je zde také pojednáno o hybridních elektrických vozidlech, režimech provozu a rozdělení podle stupně hybridizace. Praktická část popisuje výrobu experimentální elektrody s nespojitým systémem rovnoběžných žeber a měřící pracoviště. V závěrečné části se student věnuje detailnímu vyhodnocení provedených experimentů. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Zimáková, Jana

Student měl za úkol nastudovat problematiku akumulátorů pracujících v režimu hybridních elektrických vozidel, sestavit experimentální články s nespojitým systémem rovnoběžných žeber a podrobit je různým režimům provozu. Rozsah práce je 49 stran včetně seznamu literatury a zkratek. V teoretické části jsou popsány druhy elektrochemických zdrojů, samostatné kapitoly jsou věnovány popisu akumulátoru a hybridních elektrických vozidel. Praktická část popisuje výrobu experimentálních elektrod, přípravek pro nastavení přítlaku a jsou zde uvedeny výsledky po formaci, kondiciovacích cyklech a PSoC řežimech. Práce je sepsána pečlivě, má velmi dobrou úroveň jak po stránce grafického, tak i stylistického zpracování. Vyskytují se v ní pouze drobné nedostatky. V textu chybí odkazy na obrázky. U obrázku číslo 28 je špatný popisek (mělo by se jednat o proud v článku bez elektrolytu, ne v zaplaveném stavu). U grafů zobrazujících závislosti napětí a proudu na čase pro DoD běhy (obrázky číslo 22-25, 30–33 a 36-39) není z popisku jasné, který průběh odpovídá napětí a který proudu. Není to ani uvedeno v textu. Všechny požadavky kladené na zpracování bakalářské práce jsou splněny. I přes výše uvedené připomínky hodnotím práci známkou B (88 bodů) a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 85757