JABLONČÍK, L. Řídicí jednotka dveřních systémů dopravních prostředků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Friedl, Martin

Student Jablončík Lukáš ve své bakalářské práci popisuje řídící jednotky dveřních systémů a na základě této studie dle zadaných kritérií navrhuje vlastní řídící jednotku s MCU ATmega 328 od firmy ATMEL. Během vývoje zkonstruoval a otestoval dva prototypy zařízení. Druhý prototyp je plně funkční dle požadavků zadavatele. V práci postupoval student s potřebnou iniciativou a cílevědomostí. Prokázal schopnost orientace jak v oblasti analogové, tak i v oblasti digitální elektrotechniky, včetně softwarového řešení dané problematiky.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Vlachová Hutová, Eliška

Student Lukáš Jablončík ve své bakalářské práci popisuje možnou řídící jednotku pro dveřní systémy a následně předkládá její vlastní realizaci. Práce je velmi dobře koncipována, 31 stran textu je rozděleno do přehledných kapitol. V 1. kapitole je provedena stručná rešerše dostupných řídících jednotek a jejich vlastností. Od 2. kapitoly se pak autor práce věnuje vlastní realizaci řídící jednotky a jejich součástí. Jako zásadní bych označila 5. kapitolu, kde je popisována konstrukce jednotky a testování výsledného prototypu. Poněkud rozpačitě působí kapitola 5.5, ve které je slovně vyhodnocen průběh otevírání a zavírání dveřního systému. Místo slovního vyhodnocení bych uvítala zhodnocení např. v grafu, které by lépe odpovídalo schopnostem studenta FEKT VUT. Při číslování referencí doporučuji postupovat od nejnižšího čísla, nepůsobí příliš dobře, pokud student po odkazu na referenci číslo 1 zařadí ihned odkaz na referenci č. 10. Kvalita obrazové dokumentace (fotografií) by mohla být vyšší a bylo by vhodné dodržovat jednotný vizuální styl a zarovnání při vkládání obrazů do textu. To stejné platí i pro popisky obrazů. Odsazení některých nadpisů v textu má jinou úroveň (kapitola 5.3). U tabulky 5.1 a 5.2 chybí vysvětlení zkratek u použitých veličin. I přes tyto (drobné) nedostatky hodnotím práci velmi kladně a doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 85759