SZABÓ, A. Změny teploty při pulzním nabíjení olověného akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivík, Petr

Student Andor Szabó se ve své práci zabývá vlivem pulzního nabíjení na změny teploty článků olověného akumulátoru. Student provedl veškeré experimentální práce na pracovišti elektrochemických zdrojů ústavu elektrotechnologie FEKT, zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem pracoviště. Na základě výsledků experimentů zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 55 stran včetně seznamu použité literatury. Teoretická část zahrnuje rozdělení používaných typů olověných akumulátorů, jejich konstrukci a princip činnosti. Dále je zde uveden popis tepelných dějů probíhajících v olověných akumulátorech a způsoby jejich nabíjení s důrazem na pulzní nabíjení. Praktická část práce je věnována popisu výroby experimentálního článku, popisem měřicího pracoviště a několika experimentů, ve kterých byli testovány u pokusného článku pulzní nabíjecí režimy lišící se délkou intervalu stání mezi nabíjecími pulzy, velikostí nabíjecího proudu a přítomností depolarizačního pulzu. Tyto režimy pak byly porovnávány s nabíjením konstantním proudem. Byl zde blíže studován vliv pulzního nabíjení zejména na změny teploty článku, kapacitu a délku nabíjení. Požadavky zadání student splnil. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na velmi dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalářskou práci. Práce přináší nové poznatky v oblasti pulzního nabíjení olověného akumulátoru. Práci proto doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Bača, Petr

Student Andor Szabó se ve své práci zabývá rozborem tepelných pochodů a dějů probíhajících v olověném akumulátoru v souvislosti s pulzním nabíjením, výrobou experimentálních elektrod, měřením a vyhodnocením výsledků získaných z experimentů. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je popsán historie, konstrukce, rozdělení a princip činnosti olověných akumulátorů. Také jsou zde popsány degradační mechanismy, způsoby nabíjení olověných akumulátorů a proveden rozbor tepelných dějů v olověném akumulátoru. Druhá část diplomové práce je zaměřena na výrobu elektrod, popis vlastních experimentů a jejich vyhodnocení. Vlastní práce působí po stránce stylistické i odborné vcelku dobrým dojmem. Drobné nedostatky a nesrovnalosti v textu však snižují celkový dojem. Zmínil bych nejviditelnější: Str 16 - 64% vodný roztok kyseliny sírové se nepoužívá Str 17 - neodpovídá barevný popis PbSO4 jednotlivých elektrod Obr. 20, 26 – chyby ve vykreslení průběhů potenciálů Náběhové cyklování mělo být uskutečněné až do stabilizace kapacity článků, což by zabezpečilo proformaci aktivních hmot bez zbytkových reziduí s maximálním aktivním povrchem elektrod. V celé části popisu a vyhodnocení experimentů postrádám „skenování“ průběhů napětí a potenciálů u všech experimentů, což by mohlo přinést dodatečné detailní informace o průběhu dějů na jednotlivých elektrodách. I přes tyto nedostatky, zadání bakalářské práce bylo splněno. Student prokázal orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji projekt k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 85764