ŠIMON, V. Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání bakalářské práce "Mechanismy vzniku dutin u bezolovnatých pájených spojů a vliv na spolehlivost" vycházelo z požadavku firmy SANMINA a prakticky bylo z větší části realizováno v této firmě. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl poměrně samostatný při řešení práce. Práce je zpracována přehledně a formálně správně. Literatura byla během řešení používána včetně vybraných norem. Zadání bylo splněno v rámci technických možností. Předpokládá se využití těchto teoreticko-praktických poznatků pro optimalizaci procesu oprav montážních a propojovacích sestav.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Špinka, Jiří

Student pan Vojtěch Šimon se ve své práci zabývá výskytem dutin v pájeném spoji a jejich vlivem na kvalitu zapájení. Úvod do problematiky v teoretické části práce obsahuje poznatky o pájení i o spolehlivosti. Je zaměřen hlavně na dutiny (voidy) vyskytující se v pájeném spoji při použití bezolovnaté pájky. S některými úvahami uvedenými v kapitole 1.6 lze však polemizovat, protože spolehlivost a kvalita výrobků je ve vůdčích firmách oboru samozřejmostí (proto nakonec existují systémy Q, ISO 9000, management kvality TQM apod.), jde ale o názor studenta, který se nebál jej vyjádřit. Podle údajů v práci student vycházel z revize normy IPC-7095C, která se podrobně zabývá procesem pro BGA pouzdra, tedy i dutinami, ale v Seznamu literatury uvádí pod položkou [10] pramen vydaný Asociací…. Tato IPC norma podává informace k otázkám životnosti a použití kritérií pro bezolovnaté spoje ve vztahu k BGA. Jak to tedy je? V praktické části použil desky osazených plošných spojů z opravárenské firmy Sanmina a pro hodnocení stavu pájených spojů spoje využil hlavně rtg tomograf Nordson. V práci se na str. 36 uvádí, že byly vybrány tři řady stejného produktu, v následujících získaných výsledcích jsou rozlišitelné ale jen dva druhy vzorků. Výběr desek do souboru neopravených desek označených 1-10 tedy vznikl jak? Statistické zhodnocení nebylo použito proč? V další části práce je popsáno zhotovení mikrovýbrusu spoje s voidem a jeho zobrazení v optickém mikroskopu. Následně je provedeno srovnání rtg snímku. Se závěry o hodnocení rtg snímků lze souhlasit jen částečně, protože existují softwarové metody zpracování obrazu, kdy lze i z takto málo kontrastních snímků získat potřebné údaje. V zadání je také uveden požadavek na prvkovou analýzu intermetalické oblasti v SEM, ta nebyla využita. Práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 85766