LOKAJÍČEK, L. Řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry Pi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vyroubal, Petr

Svou bakalářskou práci na téma Řízení 3D tiskárny pomocí raspberry pi zpracoval student se všemi náležitostmi, které jsou na bakalářskou práci kladeny. Student měl za úkol nastudovat teorii nekomerčního 3D tisku a seznámit se s technologii FDM, kterou používáme na ústavu elektrotechnologie a prozkoumat dostupný software použitelný pro systém wnidows a unix. Jeho cílem bylo navrhnout a vytvořit kompaktní rozhraní, které bude obsahovat LCD zobrazovač a mikropočítač raspberry Pi plus potřebná zařízení, která by zajišťovala funkčnost tohoto celku, čehož bylo dosaženo a všechny body zadání byly splněny. Jako vedoucí bakalářské práce hodnotím přístup pana Lokajíčka jako příkladný. Konzultací se účastnil pravidelně a docházel připravený. Konstrukční problémy elektrické a mechanické části zařízení dokázal řešit sám a přicházel s konstruktivními nápady. Ze své vlastní iniciativy se účastnil vývoje elektronické části, která slouží k ovládání 3D tiskárny a spolupracoval s mými diplomanty na vývoji nového typu tiskárny, nad rámec své práce a přispěl tak k novému funkčnímu modelu. Jeho práci hodnotím velice pozitivně a hodnotím práci 98b A

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kazda, Tomáš

Student Lukáš Lokajíček se ve své bakalářské práci zabývá tématem řízení 3D tiskárny pomocí mikropočítače Raspberry PI. Téma této práce je tedy velmi aktuální, jelikož oblast 3D tisku prochází v posledních letech velkým rozvojem a do budoucna se bude jednat o velmi významný obor v řadě technických oblastí. Student se v první části věnuje seznámení s problematikou 3D tisku a jeho uplatnění, dále navazuje přímo popisem technologii tisku FDM a standard SLT pro převod ukládání dat modelů pro 3D tiskárny. Student se dále věnuje popisu jednotlivých částí hardwerového vybavení 3D tiskárny postavené na bázi RepRap platformy. Na tuto kapitolu navazuje přehledně zpracovanou praktickou částí své práce zabývající se vytvořením nového modulu určeného k náhradě modulu RAMPS použitého v 3D tiskárně jež slouží pro ovládání krokových motorů a vyhřívaní tiskové hlavy a podložky. Součástí praktické části bylo také navržení převodníku mezi protokolem HDMI a LVDS pro připojení externího zobrazovacího zařízení. Tato část je opětovně jasně a přehledně zpracována a zakončena kompletním blokovým schématem vytvořené sestavy. V posední části se student zabývá popisem softwarového vybavení určeného k ovládání 3D tiskárny. Bakalářská práce studenta Lokajíčka je velmi přehledně a kvalitně zpracována. Rozsah prací, které byly provedeny, odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci, dále velmi pozitivně hodnotím praktičnost výstupu vzniklého v rámci této práce. Tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 95b tedy známkou A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 85762