GREGOR, L. Snímač s vnesenou impedancí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Diplomová práce navazovala na předchozí semestrální projekty. Původním cílem práce byl návrh snímače s vnesenou impedancí transformátorového typu, který by vhodným uspořádáním snímacích cívek umožňoval potlačit vliv změny vodivosti snímaného materiálu. Bohužel se v průběhu řešení ukázalo, že toto nebude možné a hlavní důraz se tak přenesl na ověření v literatuře uváděných analytických vztahů praktickým měřením a současně i simulací metodou konečných prvků v prostředí Comsol Multiphysics. Diplomant pracoval samostatně, konzultace vyžadoval v rozsahu odpovídajícím zpracovávanému problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Fidler, Petr

Úkolem diplomanta bylo nastudovat problematiku snímačů s vnesenou impedancí transformá-torového typu, navrhnout a prakticky ověřit snímač a zrealizovat numerickou simulaci sníma-če v prostředí Comsol Multiphysics. Od původního záměru realizace autokompenzace vlivu změny vodivosti vodivosti snímaného materiálu bylo po dohodě s vedoucím práce upuštěno. Zadání práce, zvláště část týkající se realizace matematického modelu, lze hodnotit po stránce odborné i časové jako náročné. Je možné konstatovat, že bylo splněno. Práce je rozčleněna do 9 kapitol a má 101 stran a navíc 9 stran příloh. Po jednostránkovém obecném úvodu a seznamu symbolů (6 stran) následuje kapitola o principu funkce snímačů s vnesenou impedancí popsaném empirickými vztahy s veličinami vyjádřenými v komplex-ním tvaru, volbě optimálních parametrů a typech provedení snímače (20 stran). Čtvrtá kapito-la (6 stran) pojednává o návrhu snímače na základě teoretických poznatků. Pátá kapitola (55 stran) obsahuje výsledky praktického měření, analytického výpočtu chování snímačů na zá-kladě empirických vztahů a numerickou simulaci v prostředí Comsol Multiphysics. V šesté kapitole jsou stručně popsány výsledky experimentu s odlišným provedením snímače. K přednostem práce patří schopnost studenta relativně úspěšně zvládnout poměrně širokou a různorodou oblast problémů vyplývajících ze zadání. K diplomové práci mám tyto výhrady: - v textu chybí na důležitých místech odkazy na použitou literaturu, přičemž teoretická část práce vychází prakticky jen z jednoho literárního pramenu [2] - nepříliš logická struktura práce, konkrétně přílišná délka páté kapitoly obsahující nej-prve praktické, poté teoretické a na závěr výsledky numerické simulace - u numerického modelu by místo nepřehledného popisu práce v programovém prostře-dí Comsol byl vhodnější alespoň stručný úvod do problematiky matematického apará-tu používaného při modelování, dále náhradu snímače dvojicí ideálních závitů s proudem lze považovat za řešení krajně obecné, navíc při pohledu na obr. 5-17 až 5-19 je oproti očekávání pole magnetické indukce osově nesymetrické Po formální stránce mám výhrady hlavně k části týkající se numerické simulace, kde došlo k nepříliš zdařilým formulacím některých výrazů a vět. Co se týče gramatických chyb a pře-klepů, lze práci hodnotit jako dobrou. Předložená práce svědčí o inženýrských schopnostech studenta a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce D 32/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 12563