BURÁŇ, P. Alternativní zdroje energie pro RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Špiláček, Michal

Student při vypracování práce pracoval svědomitě, se zájmem o problematiku a práci pravidelně konzultoval. Výsledná práce má dobrou rešerši a výpočet vypracovaný pomocí profesionálního programu. Hlavně výpočet je proveden kvalitně, i když méně přehledně. Jeho největší klad vidím v jeho detailním ekonomickém srovnání vybraných technologií. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Samostatnost studenta při zpracování tématu
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štelcl, Otakar

Student ve své práci pojednává o základních principech alternativních zdrojů pro vytápění RD. První část práce je zaměřena na rešerši alternativních zdrojů. Druhá část se zabývá aplikací jednotlivých systémů na modelovém RD, kde bylo využito výpočtových programů pro návrh systému. Tato práce by se mohla stát vhodným nástrojem pro rozhodování při rekonstrukci topného systému pro daný RD.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83291