MIK, M. Plynofikace horkovodního kotle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Diplomant zpracoval aktuální téma DP a to rekonstrukce horkovodního kotle ze spalování černého uhlí na spalování zemního plynu.Projekt řešil pro obě zapojení a to jak sériové ,tak paralelní. Diplomant pracoval velmi samostatně a iniciativně. prokázal schopnost řešit inženýrské úkoly. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nechvátal, Ondřej

Obsahem diplomové práce je návrh úprav výhřevných ploch a tepelný výpočet původně horkovodního černouhelného kotle s výtavnou spalovací komorou při přechodu na čistě plynový provoz. V průběhu výpočtu student řešil úpravu výhřevných ploch s cílem dodržet zákonné emisní limity a maximální účinnost kotle při minimalizaci investičních nákladů. Navržené řešení je doloženo tepelným a hydraulickým výpočtem v souladu se zadáním úkolu. Kladně hodnotím navržené principy řešení snížení emisí NOx a jejich následnou aplikaci v tepelném výpočtu kotle. Navržené úpravy ¨výhřevných ploch kotle jsou zobrazeny v přiloženém výkrese kotle a jsou technicky proveditelné. Jen u ohříváků vzduchu Ljungström by při realizaci bylo vhodné zvážit pouze úpravu náplně místo jejich kompletní výměny. Student postupoval při zpracování diplomové práce zodpovědně a systematicky, řešení jednotlivých kapitol pravidelně konzultoval a připomínky průběžně zapracovával. Rady a doporučení akceptoval a následně je i vhodně aplikoval. Při zpracování diplomové práce si rozšířil znalosti získané studiem daného oboru. Práce splňuje požadavky zadání a je hodnocena jako velmi dobrá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83246