GUBÁN, I. Faktory ovlivňující charakter fázových transformací v systému Fe-C [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student si téma své závěrečné práce vybral sám, chtěl problematiku systému Fe- C uchopit poněkud jinak než je obvyklé. K práci přistupoval s velkým zanícením, občas bylo potřeba i zdůrazňovat, že v bakalářské práci není možno podrobně popsat všechny změny, ke kterým v dané soustavě dochází v závislosti na teplotě a jiných vnějších podmínkách. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým výsledkem B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Němec, Karel

Z předložené práce je zřejmé, že autor přistoupil k řešení problematiky zodpovědně. Práce je zpracována prehledně a celkově je na dobré úrovni. Autor se však nevyvaroval některých formálních nedostatků a pracoval s poměrně malým počtem zdrojů informací. Rovněž závěr je poměrně stručný. I přes uvedené nedostatky však lze konstatovat, že predložená práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením "velmi dobře / B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 86083