TRÁVNÍČKOVÁ, L. Komunikační mix produktu a jeho ekonomické zhodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Uhrová, Pavlína

Zpracování takto rozsáhlé práce, navíc ve velmi dynamické kategorii jako jsou nealkoholické nápoje, vyžadovalo analýzu značného množství informací o společnosti i jejím okolí. Studentka se s tímto vyrovnala velmi dobře. Kladně hodnotím zejména přístup studentky při návrhu marketingových aktivit, znalost problematiky a samotné společnosti. Všechny analýzy a navržená řešení byla pečlivě zpracována s ohledem na skutečný stav společnosti. Je zřejmé, že studentka velmi aktivně pracovala v této společnosti, spolupracovala se zástupci firmy a práce je založena na reálných základech a zkušenostech z praxe. Celkově shledávám předloženou bakalářskou práci za zdařilou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86073