RANDÝSEK, T. Aplikace v jazyce VBA pro sestavení účetních výkazů vycházejících z dat obratové předvahy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rabovský, Miroslav

Předložená bakalářská práce je zpracována na velmi vysoké úrovni jak po obsahové, tak i formální stránce. Text je napsán srozumitelně a zvolené slovní obraty dosahují patřičného stupně odbornosti. Cíl práce vytyčený autorem na samém úvodu je podložen výsledky provedených analýz informačního systému. K naplnění studentem formulovaného cíle nemám žádných výhrad. Výsledná aplikace úspěšně řeší zadanou úlohu. Autor se v návrhu důkladně věnuje technikám zamezení drobných chyb vyvolaných uživatelem. Změna formy podávání přiznání k dani z příjmu, uskutečněná během práce na splnění stanoveného cíle, částečně omezuje praktickou využitelnost aplikace, v žádném případě však nelze hovořit o naprosté ztrátě jejího smyslu. Využívat ji bude možné stále, jen za jiných podmínek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 86020