JANOUŠEK, L. Analýza demografického vývoje obce Police [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Michalíková, Eva

Práce se věnuje problematice analýze demografie obce Police za použití základních statistických nástrojů. Práce vykazuje několik nedostatků (např: na str. 17 není uvedená příslušná funkce, pro kterou se hledá příslušné minimum; na str. 19 není uveden postup, který je možné získat odhady parametrů pro Logistický trend a Gompertzovu křivku; zcela chybné značení tabulky na str. 33 a 41) Práce dále vykazuje větší počet drobných formálních nedostatků (gramatické chyby, interpunkce, chybně použitá slova, chybějící označení odhadů,...). V závěrečné části postrádám konkrétnější návrhy řešení. Doplňující otázky: 1. Jak by bylo možné modelovat trend časové řady představující počet žáků základní školy v letech 1994 - 2014? 2. Jaké rozhodování do budoucna - s ohledem na výsledné odhady - by mohla obec učinit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doubravský, Karel

Bakalářská práce je zpracována na téma Analýza demografického vývoje obce Police. Cílem práce je analýza demografického vývoje obce Police a predikce jeho možného vývoje. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, které na sebe logicky navazují. Práce je zpracována na dobré úrovni. Na téma se dívá především z praktického pohledu. Práce má odpovídající strukturu a grafickou úroveň, i když obsahuje řadu překlepů a chyb (např. chybný odkaz na tabulku č. 3 na straně 33, chybné záhlaví v tabulkách č. 3 a 5, přehozené číslování rovnic (1.2.8) a (1.2.9) apod.). Použité metody jsou vhodně zvoleny, jejich aplikace není v několika případech zcela jasná (např. použité vztahy na str. 44). Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Drobnou poznámku bych měl jen k formě citování, kdy by měla být forma citování sjednocena v rámci celé práce. V závěru práce autor hodnotí zjištěné výsledky demografického vývoje a předkládá jeho možné dopady na obec Police. Autor také dává výsledky do souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem v rámci České republiky a další států. V závěru práce autor naznačuje několik doporučení, která by mohla vést ke změně stávajícího stavu demografického vývoje, je však nutné podotknout, že navrhnout funkční řešení v této oblasti je velmi složitá problematika, na kterou stále hledají odpovědi vědecké organizace, politici apod. Z práce je patrné, že autor má k obci blízký vztah a věnoval intenzivní přípravu k získání potřebných informací. Z tohoto důvodu doporučuji práci k závěrečné obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 86100