BANČÁKOVÁ, A. Biokatalyzátory na bázi lipáz, jejich imobilizace a charakterizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Hermanová, Soňa

Studentka se ve své bakalářské práci zabývala aktuální problematikou imobilizovaných enzymů používaných pro biomedicínské a průmyslové aplikace. Studentka přistupovala k plnění zadání práce velmi aktivně, zodpovědně, samostatně a hodnotím ji tedy Výborně (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Voběrková, Stanislava

Studentka se zabývala velice zajímavou a z průmyslového hlediska i velmi důležitou problematikou imobilizace enzymů. Práce je přehledně a logicky strukturovaná (zejména literární rešerše) s dostatečným množstvím aktuálních citací. Také formální úroveň práce je velmi dobrá. Dále bych chtěla ocenit, že autorka psala svou bakalářskou práci v anglickém jazyce. K experimentální části práce mám však několik připomínek. V první řadě mi v práci chybí stanovení teplotního optima imobilizované lipázy, ačkoliv v abstraktu je uvedeno, že teplotní optimum bylo stanoveno jak u volného enzymu, tak i u imobilizované formy. Teplotní profil je u imobilizovaných enzymů jedním ze základních parametrů, který podává informaci o tom, jak metoda imobilizace ovlivňuje aktivitu enzymu. V grafu 2 (str.26) závislosti absorbance na čase u volného enzymu, který byl dále použit na výpočet aktivity volného enzymu jsou zvoleny pouze 3 časy (3,6 a 9 minut) měření. Již pro první čas byla zjištěna poměrně vysoká hodnota absorbance tj. přes 0.5. I z průběhu křivky není jisté, zdali studentka neměřila již mimo lineární oblast závislosti. Navrhuji tedy použít kratší časy měření, aby byla opravdu zachycena lineární fáze závislosti. Měl by se tak stanovit i vyšší R2. Dále, u grafů 4,5 a 6 (str.30-32) zřejmě nebyly uvedeny směrodatné odchylky, pokud se jedná o průměrnou hodnotu z 3 měření. Otázky: 1. Z jakého důvodu byl zvolen uvedený způsob imobilizace? 2. Setkala jste se s tím, že by někde v literatuře byla uvedena imobilizace podobného typu substrátu s daným enzymem tj. lipázou izolovanou z Rhizopus arrhizus? 3. Jak by se dala (potenciálně) využít Vámi naimobilizovaná lipáza?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 41972