TRUTNOVÁ, Z. Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globální cíl práce i parciální cíle jsou dobře vymezeny, metodika, pokud vezmu v úvahu též pojednání na straně 31, tak rovněž odpovídá stanoveným požadavkům. Práci považuji za standardní. Analýza je na požadované úrovni, s použitými metodami i s dosaženými výsledky souhlasím. Otázka: Jaký máte názor na velikost soudobých úrokových sazeb nabízených u vkladů obchodními bankami a družstevními záložnami?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B Metody komparace (kapitola 3.9.) měly být zařazeny jako součást úvodní metodiky.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Odborná úroveň navrhované části B Výsledky jsou v pořádku, jejich formulace však mohla být o něco více konkrétnější.
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novák, Ing Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 41960